Wij

Eigenaar

van de website

https://sek.taxi

is

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)

Correspondentie adres

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)
Postbus 19365
2500 CJ Den Haag

Bezoekadres adres

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)
Bezuidenhoutseweg 12
2594 AV Den Haag

Contact Informatie

Voor contacten gebruik bij voorkeur de Contact pagina.

info@sek.taxi
070-349-0925

Gebruik de telefoon uitsluitend in die urgente gevallen waar mailcontact niet passend is.

Publicatie Voorwaarden

Door het verkrijgen van toegang tot deze website van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) alsmede de hierin vervatte informatie en te genereren contracten, zijn de volgende voorwaarden (hierna genoemd'Disclaimer') van toepassing. Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) verzoekt u deze disclaimer goed te lezen.

Door de website van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) (https://sek.taxi) te raadplegen en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich automatisch akkoord met deze disclaimer.

Gebruik van deze website

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) biedt deze website en de inhoud 'as is' aan. De informatie op deze website heeft een algemeen karakter en is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Besluiten gebaseerd op deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) neemt alle zorgvuldigheid in acht om informatie te verstrekken die juist, volledig en actueel is. Ondanks alle zorgvuldigheid in de samenstelling van de content van haar website, kan Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) niet instaan voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de geboden informatie.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland voor zijn activiteiten in Eindhoven en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie ook geschikt is voor gebruik vanuit of in andere gemeenten/landen.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Vanzelfsprekend zal Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) er alles aan doen om zijn website voor de gebruiker beschikbaar te houden.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) genereert documenten en teksten automatisch, vaak op basis van verstrekte parameters, die soms te beperkt zullen blijken te zijn, en kunnen dus niet bepalen of het gegenereerde past bij uw specifieke situatie. Wij kunnen geen claims accepteren aangaande fouten en onvolledigheden in de gegenereerde documenten en teksten

De gebruiker van deze website onthoudt zich van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met wettelijke bepalingen.

Gebruikersnamen en wachtwoorden

Sommige delen van onze website zijn alleen toegankelijk na identificatie door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord. De gebruikersnaam in combinatie met het wachtwoord is persoonlijk en niet overdraagbaar. Zij moeten steeds geheimgehouden worden en op een veilige plaats bewaard worden. In geval van verlies, diefstal, openbaarmaking of misbruik van gebruikersnamen in combinatie het wachtwoord (of het vermoeden ervan) dient u Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Schade als gevolg van oneigenlijk gebruik van de gebruikersnamen en de wachtwoorden zijn te allen tijde voor rekening van de houder van de gebruikersnaam.

Websites van derden

Daar waar op de website door middel van hyperlinks wordt verwezen naar websites van derden, houdt dit niet in dat Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) de producten of diensten die via deze websites worden aangeboden, aanbeveelt. Het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt is voor uw eigen rekening en risico; Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) wijst iedere aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites uitdrukkelijk van de hand. Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) controleert websites van derden niet op nauwkeurigheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.), respectievelijk de relevante rechthebbende, behoudt zich alle rechten voor (waaronder in ieder geval auteursrechten, merkrechten, octrooien of enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder in ieder geval teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen (persoonlijk) gebruik is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.), te kopiëren, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, incidentele of gevolgschade, boetes of immateriële schade inclusief winstderving (zelfs wanneer Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) op de mogelijkheid van het ontstaan van deze schades gewezen is) die op enigerlei wijze met betrekking tot deze website ontstaat.

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) aanvaardt onder andere geen aansprakelijkheid met betrekking tot:

 1. defecten, virussen en andere onvolkomenheden ten gevolge van apparatuur en andere sofware in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website;
 2. de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld;
 3. het onderscheppen, veranderen of oneigenlijk gebruiken van informatie die wordt gezonden aan Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) of aan u;
 4. het al dan niet functioneren van deze website en misbruik van de website;
 5. het verlies van gegevens;
 6. het downloaden of gebruiken van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld;
 7. aanspraken van derden in verband met het gebruik van deze website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor bestuurders en werknemers van Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) en voor derden die door Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) zijn ingeschakeld.

In geval van oneigenlijk gebruik van deze website is de websitebezoeker te allen tijde aansprakelijk voor alle directe dan wel indirecte schade die hieruit voortvloeit.

Toepasselijk recht

Op deze website (info@sek.taxi) en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Uitsluitend de rechtbank te ’s-Hertogenbosch is bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die ontstaan in verband met (het gebruik van) deze website en de daarop gepubliceerde informatie.

Wijzigingen

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) behoudt zich het recht voor de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Laatst gewijzigd 25/05/2021

Privacy Verklaring

Door het raadplegen en gebruiken van deze website verklaart u zich automatisch akkoord met de inhoud van dit 'privacy statement'.

Dit privacy statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverzameling en gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van 'cookies' en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverzameling

Bij het bezoek aan deze website kunnen er persoonsgegevens van u verzameld worden. Dit gebeurt in directe zin (op het moment dat u wordt gevraagd om gegevens te verstrekken) of in indirecte zin. Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) waarborgt en respecteert uw privacy en zal uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doeleinden zoals uiteengezet in dit privacy statement.

Gegevensverwerking

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot klanten en bezoekers van deze website in verband met zijn bedrijfsvoering, om u te informeren, producten beschikbaar te stellen en diensten te verlenen die voor u interessant kunnen zijn en om statistieken met betrekking tot gebruik van diensten bij te houden.

De gegevens zullen op de volgende wijze worden gebruikt:

 1. Op verzoek van de gemeente Eindhoven kunnen wij inzicht geven in een selectie van de informatie.
 2. Op verzoek van de TTO waarbij u aangesloten bent of bent geweest, kunnen wij inzicht geven in een selectie van de gegevens.
 3. Inzake de afhandeling van klachten waar u direct of indirect bij betrokken bent geweest, kunnen wij een selectie van de gegevens beschikbaar stellen voor de afhandeling en rapportage.
 4. De gegevens kunnen verwerkt worden in deelnemerslijsten.

Op de wijze waarop Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) persoonsgegevens verzamelt en gebruikt via deze website en anderszins is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

Bijzondere persoonsgegevens

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens via deze website. Mocht Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) dat wel willen doen, dan zal vooraf uw goedkeuring worden gevraagd.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw systeem geplaatst kunnen worden. Een cookie maakt het gebruik van een website eenvoudiger en heeft dus een direct nut voor u.

Wij gebruiken deze cookies niet voor promotionele doeleinden.

U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser in- en uitschakelen. Indien u de cookies accepteert, zullen deze voor langere tijd in uw computer blijven, tenzij u ze verwijdert. Het uitzetten van cookies kan het gebruik van onze website en diensten beperken.

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website door middel van hyperlinks kunnen worden bezocht.

Uitoefening van uw rechten; contact met Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)

Op uw verzoek zal Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen indien de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn.

Als u vragen hebt over dit privacy statement kunt u contact opnemen met Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) via info@sek.taxi of het contactformulier.

Wijzigingen

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.) behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Het verdient aanbeveling de informatie verstrekt via deze website en deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

 

Laatst gewijzigd 25/05/2021

Alle rechten voorbehouden.

Alle intellectuele eigendomsrechten, zoals auteurs- en databankrechten, ten aanzien van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Deze rechten berusten bij de website-eigenaar

Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, is het zonder bronvermelding en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de website-eigenaar overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) pagina's van deze website niet toegestaan.

 

Deze website is gebaseerd op de technologie van LEPTON CMS 5. De LEPTON Core is beschikbaar gesteld onder GNU General Public License. De additionele LEPTON gebaseerde modules, templates en illustraties zijn beschikbaar gesteld onder verschillende licentie modellen.