Normen en Waarden

Stichting Eindhovense Kwaliteitstaxi (S.E.K.)

Protocol normen en waarden

A. Gedragsregels

 1. Chauffeurs hebben een dienstverlenend beroep. Bij het handelen van de chauffeurs staat de passagier centraal. Deze wordt behandeld op een manier die hij mag verwachten.
 2. Passagiers hebben de vrijheid om een taxi naar keuze te nemen. De passagier is geen uitleg verschuldigd waarom hij/zij een bepaalde taxi kiest. Chauffeurs moeten die keuze respecteren.
 3. De taxistandplaats is een trefplaats voor passagiers en chauffeurs. De klanten en de chauffeurs moeten zich er welkom en veilig voelen. De chauffeurs doen er alles aan om dat gevoel vorm te geven.
 4. De chauffeurs respecteren elkaar op de standplaatsen. Zij onthouden zich van elk onderling hinderlijk gedrag.
 5. Chauffeurs discrimineren elkaar niet en gebruiken geen bijnamen als zij elkaar (zakelijk) willen aanspreken.
 6. De chauffeurs staan de passagiers op vriendelijke toon te woord en respecteren dat passagiers andere meningen zijn toegedaan dan de chauffeurs zelf. De chauffeurs mijden onderwerpen die tot vervelende woordenwisselingen kunnen leiden (denk aan politiek, geloof of seks).
 7. De chauffeurs weigeren geen korte ritten.
 8. De chauffeurs zorgen voor een ritadministratie en een verantwoording van inkomsten en kosten, zodat de onderneming waarbij ze zijn aangesloten de fiscale wetten en regels correct kan naleven.
 9. De chauffeurs weigeren geen handbagage, tenzij deze door zijn aard lastig, gevaarlijk of verboden is, of aanleiding kan geven tot beschadiging of verontreiniging.
 10. De chauffeurs vervoeren tevens levende dieren die een passagier bij zich heeft, mits het dier in een gemakkelijk draagbare mand, tas of een dergelijk voorwerp zit. Het voorwerp waarin het dier vervoerd wordt moet neergezet of op schoot gehouden kunnen worden. Honden mogen ook op andere wijze worden meegevoerd, mits kort aangelijnd. Blindengeleidehonden of andere hulphonden worden altijd toegestaan.
 11. De chauffeurs zijn verplicht de passagier, evenals de door hem meegevoerde handbagage, op zorgvuldige en veilige wijze te vervoeren. De chauffeur draagt er zorg voor dat handbagage niet beschadigd of verloren raakt.
 12. De chauffeurs zijn verplicht de passagier naar de bestemming te brengen volgens de voor de passagier gunstigste weg, hetzij via de snelste dan wel economisch voordeligste route, tenzij de passagier nadrukkelijk verzoekt of opdracht geeft om langs een andere route te rijden. Indien een chauffeur een andere route kiest wegens file of ander te verwachten oponthoud, dan doet hij dit pas na uitdrukkelijke toestemming van passagier.
 13. De chauffeurs zijn verplicht de passagier behulpzaam te zijn bij het in- en uitstappen, evenals het in- en uitladen van de handbagage, tenzij dat om (verkeers)technische redenen onmogelijk is.
 14. De chauffeurs zijn verplicht, op verzoek, aan de passagier een geprint betalingsbewijs te verstrekken waarop ten minste de ritprijs, de opbouw van de ritprijs, naam en nummer van de chauffeur, datum en tijdstip van de rit worden vermeld. Tevens staat op de bon het telefoonnummer en/of het e-mailadres waar eventuele vragen of klachten ingediend kunnen worden.
 15. De chauffeurs zijn bevoegd, indien omstandigheden hen daartoe noodzaken, het vervoer geheel of gedeeltelijk te staken. De chauffeurs delen de passagier mede dat het vervoer gestaakt wordt en indien mogelijk de reden, de door hen te nemen maatregelen en de mogelijke tijdsduur.
 16. De chauffeurs zijn verplicht te voldoen aan redelijke verlangens van de passagier ten aanzien van snelheid, sluiten van ramen, uitzetten van radio, regelen van verwarming en dergelijke.
 17. De chauffeurs accepteren contante betalingen met een in Nederland algemeen geaccepteerd betaalmiddel. De chauffeurs accepteren ook de algemeen erkende vormen van elektronische betalingen.
 18. Zodra de chauffeurs zich met hun auto op de weg begeven, dienen zij vrij te zijn van alcohol en andere middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden .
 19. Het is de chauffeurs niet toegestaan in de taxi, met of zonder een passagier, te roken dan wel in aanwezigheid van passagiers te eten of te drinken.
 20. De chauffeurs mogen een passagier niet om een fooi vragen.
 21. De chauffeurs houden telefoonverkeer zakelijk en kort indien zij een passagier vervoeren. De chauffeurs bellen tijdens het rijden alleen handsfree en maken geen gebruik van social media e.d. op de smartphone/tablet tijdens de taxirit.
 22. Het is chauffeurs niet toegestaan een andere ritprijs in rekening te brengen dan of op voorhand overeen is gekomen met de passagier of de ritprijs die de taxameter aangeeft.
 23. De chauffeurs dragen er zorg voor dat hun kleding schoon en representatief is en dat hun uiterlijk goed verzorgd is.
 24. De auto's van de chauffeurs moeten schoon en in behoorlijke staat van onderhoud zijn. zonder opvallend zichtbare schade.

B. Andere door de gemeente Eindhoven gestelde voorschriften

 1. De chauffeurs moeten in het bezit zijn van een geldige, in de taxi voor derden zichtbare taxikaart als persoonlijk bewijs van aansluiting bij de desbetreffende TTO.
 2. De chauffeurs moeten de aanwijzingen van een toezichthouder, handhaver, verkeersregelaar en/of ambtenaar in functie strikt opvolgen.
 3. De chauffeurs moeten met een taxi rijden met daarop aangebracht een door de gemeente Eindhoven goedgekeurd daklicht van de TTO waarbij deze is aangesloten.
 4. De chauffeurs mogen alleen gebruikmaken van de busbaan waar dat voor die categorie taxi is toegestaan en moeten daar correct gebruik van maken, dat wil zeggen alleen de richting van het busverkeer volgen – met uitzondering van de afslag bij het Stationsplein – onderweg niet van of naar de busbaan afslaan en ook andere verkeersaanwijzingen als verkeerslichten strikt opvolgen.

Laatst gewijzigd 26/05/2021